Sepet

0

Sepetinize ürün eklemediniz

Hemen Al

Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

 

Unvan: GLOBAL GIDA TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Adres: Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 Muratpaşa/ANTALYA

 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla Global Gıda Turizm Tic. San. Ltd. Şti. olarak Şirketimizden Ürün veya Hizmet Alanlara karşı (www.shakespearebistro.com ve www.pikan.co üzerinden) aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.

Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında restaurant, yiyecek, içecek ve eğlence hizmetleri yapma faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.Kişisel verileriniz;

• Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

• İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

• Doğru ve güncel olarak,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,

• İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza edilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimiz gereği iş ve işlemlerinizde size daha uygun hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta, aktarılmakta ve saklanmaktadır.Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır:

 

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz; www.globe.company, www.shakespearebistro.com, www.pikan.co internet sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden otomatik yöntemlerle, İlgili kişi tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,


• Sözleşmelerin kurulması ve ifası,

• Kanunlarda öngörülen nedenlerle,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,

• İlgili kişinin açık rızasına istinaden

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

• Türk Borçlar Kanunu,

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

• 5651 sayılı Kanun,

• 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

• 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,

• İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

• Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.

• Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler – İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, , mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.

• Çalışmakta olduğumuz İş ortaklarımız (Hukuk Bürosu, Muhasebe Bürosu gibi danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler)- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi , finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.

• İş faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla ve sağladığı hizmetleri yerine getirmesi için Tedarikçilerimiz - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.

• Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla Hissedarlarımız- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

• Adli makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

KVKK'nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Başvurunuzda bulunması gerekenler:

 

1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte "Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 Muratpaşa/ANTALYA” adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla veya info@globalgida.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız

 

GLOBAL GIDA TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

E-Posta Adresi: info@globalgida.com
Web Adresi: www. globe.company/
Adres: Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 07200 Muratpaşa/ANTALYA